CALL US:  +66(0) 2650 5537 - 40
Languages                     About C21   |    |   |  Career
 
 
Property Search  I New Project  I News & Events I  I Contact Us
 
 
Log in to your account                Close  
 
Email *  
Password *  
 Remember me on this computer
Forgot login information? | No Account?
 
 
Create New Account                  Close  
 
First Name * Last Name *
Email Address *  
Create Password * Confirm Password *
I am a *
Already have an account? |
 
Please Sign In Century 21 Thailand

NEWS  & EVENTS

สัมภาษณ์พิเศษ คุณสามภพ บุนนาค นายกสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
September 30th, 2015

             

    เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 กองบรรณาธิการวารสารธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้รับเกียรติจากคุณสามภพ บุนนาค นายกสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

       สัมภาษณ์เกี่ยวกับ นโยบายขับเคลื่อนสมาคมฯ ปี 2558-2560 สถานการบริหารชุมชนที่อยู่อาศัยในปี 2558 ปัญหาและอุปสรรคทิศทางในอนาคต และข้อเสนอแนะ รวมทั้งการจัดทำมาตรฐานอาชีและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาบริหารทรัพย์สิน ณ บริษัท Century21 (Thailand)1. นโยบายการขับเคลื่อนสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

“ในการประชุมใหญ่สมาชิกสามัญประจำปี 2557 ของสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมาผมได้รับการเลือกตั้งดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ คนใหม่ วาระปี 2558-2560 สำหรับนโยบายในการขับเคลื่อนสมาคมฯ มี 3 เรื่องหลัก คือ

1) การทำสมาคมฯ ให้แข็งแรง โดยเจตจำนงเบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นสมาคมใดก็ตาม อับดับแรกคือจะต้องเป็นตัวแทนของสมาชิกในสมาคมนั้น ให้เป็นที่ยอมรับของสมาชิกในแวดวงวิชาชีพและในสังคมวงกว้าง สมาคมฯ จะดูแลในเรื่องมาตรฐาน จรรยาบรรณ และเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้ในวงการบริหารทรัพย์สิน ซึ่งช่วยให้บางบริษัทที่อาจจะเพิ่งเข้ามาใหม่ สามารถเข้ามาเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับบริษัทที่ดำเนินการมาก่อนได้

2) เป็นที่พึ่งให้กับผู้บริโภคและภาครัฐ โดยสมาคมฯ จะเข้าไปช่วยเหลือผู้บริโภคที่ประสบปัญหาและได้รับความเดือดร้อนและเป็นที่พึ่งของภาครัฐ ในการให้ข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์

3) การยกระดับมาตรฐานวิชาชีพบริหารทรัพย์สินให้เป็นที่ยอมรับ โดยสมาคมฯ ได้ร่วมกับสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน : TPQI) จัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาบริหารทรัพย์สิน ด้านที่อยู่อาศัย นอกจากนี้ สมาคมฯ ยังร่วมกับ TPQI และ ABAC จัดทำมาตรฐานอาชีพบริหารทรัพย์สินด้านอาคารพาณิชย์ด้วย”

2. สถานการณ์การบริหารชุมชนที่อยู่อาศัยในปี 2558

“จากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของโครงการที่อยู่อาศัยในช่วงกว่า 30 ปีที่ผ่านมา ทั้งโครงการที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุดและบ้านจัดสรร ทำให้ความจำเป็นในการใช้บริการของบริษัทรับบริหารชุมชนที่อยู่อาศัยมีความสำคัญมากขึ้นตามลำดับปัจจุบัน การบริหารชุมชนที่อยู่อาศัยมี 2 ประเภท คือ การบริหารอาคารชุดและการบริหารชุมชนบ้านจัดสรร ซึ่งแต่ละประเภทมีวิธีการบริหารในลักษณะที่แตกต่างกันดังนี้

1) การบริหารอาคารชุดโดยนิติบุคคลอาคารชุด

การบริหารนิติบุคคลอาคารชุดมี 3 กลุ่ม ได้แก่ บริหารโดยเจ้าของโครงการ / บริษัทในเครือบริหารโดยบริษัทบริหารอาคารชุดอิสระ และบริหารโดยคณะบุคคล / บุคคลธรรมดาปัจจุบันบริษัทบริหารอาคารชุด อาจแบ่งเป็น 3 ระดับ ตามราคา ได้แก่

- อาคารชุดระดับบน เป็นอาคารชุดในย่าน CBD ราคาแพง มีค่าบริหารที่แพง เน้นการให้บริการเป็นหลักมีลักษณะคล้ายโรงแรม

- อาคารชุดระดับกลาง อยู่ในย่านทั่วไป มีค่าบริหารไม่แพงมากนัก

- อาคารชุดระดับล่าง เป็นอาคารชุดขนาดเล็กสูงไม่เกิน 8 ชั้น พื้นที่ต่ำกว่า 10,000 ตารางเมตร

2) การบริหารชุมชนบ้านจัดสรร

การบริหารชุมชนบ้านจัดสรร มี 5 กลุ่ม ได้แก่ บริหารโดยเจ้าของโครงการ บริหารโดยผู้อยู่อาศัยหรือคณะกรรมการชุมชน บริหารโดยเจ้าของโครงการร่วมกับผู้อยู่อาศัย บริหารโดยบริษัทบริหารชุมชนและชุมชนที่ไม่มีการบริหาร

3. ปัญหาและอุปสรรคการบริหารชุมชนที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน

“สำหรับปัญหาและอุปสรรคการบริหารชุมชนที่อยู่อาศัยในปัจจุบันสามารถจำแนกได้ดังนี้

1) งบประมาณ ขาดการวางแผนทางการเงินตั้งแต่เริ่มโครงการ โดยเฉพาะการบริหารอาคาชุด ซึ่งพบว่ามีอาคารชุดเป็นจำนวนมากที่มีพื้นที่ขายต่ำ ไม่สามารถเก็บค่าใช้จ่ายต่างๆ จากผู้พักอาศัยได้ ทำ ให้ต้อจ้างบริษัทด้วยงบประมาณที่น้อย ส่งผลให้การให้บริการมีประสิทธิภาพลดน้อยลง การจัดทำบัญชีอาจไม่มีความโปร่งใส รวมทั้งการดูแลด้านวิศวกรรมไม่ดีเท่าที่ควร ทำให้อุปกรณ์ภายในอาคารเสื่อมสภาพรวดเร็วกว่าที่ควรจะเป็น

2) ด้านบุคลากร ยังไม่มีหน่วยงานการศึกษา ที่มีการสอนด้านการบริหารทรัพย์สินอย่างชัดเจน ปัจจุบันอาชีพการบริหารทรัพย์สินจะใช้บุคลากรจากหลายสาขามาร่วมกัน ทำงานไปเรียนรู้กันไป ทำให้คุณภาพไม่เป็นอย่างที่ต้องการสมาคมฯ จึงพยายามทำการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อช่วยทำให้คนเหล่านี้ มีมาตรฐานดีขึ้น

3) ความรู้ความเข้าใจของเจ้าของโครงการและผู้อยู่อาศัย ผู้ประกอบการ/เจ้าของโครงการ ไม่มีความเข้าใจเพียงพอเกี่ยวกับกฎหมายอาคารชุดและนิติบุคคลบ้านจัดสรร ส่วนผู้อยู่อาศัยส่วนหนึ่ง ไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอยู่อาศัยร่วมกันในชุมชน เช่น สิทธิและหน้าที่ต่างๆ การจ่ายค่าส่วนกลาง การใช้ทรัพย์สินในโครงการ เป็นต้นทำให้การบริหารชุมชนบ้านจัดสรรและอาคารชุด เป็นไปด้วยความยากลำบาก

4. ทิศทางการบริหารชุมชนที่อยู่อาศัยไทยในอนาคต

“ผู้บริโภค จะมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น การหลอกลวงจะทำได้ยากขึ้น นอกจากความรู้แล้ว การใช้ Social network ต่างๆจะเป็นกลไกสำคัญมากขึ้น ซึ่งจะช่วยกระจายความรู้ได้อย่างรวดเร็ว แต่อย่างไรก็ตาม ควรระวังว่าอาจจะเป็นที่ใส่ร้ายทำให้เข้าใจผิดได้Government Housing Bank 61

ผู้ให้บริการต้องมีมาตรฐานมากขึ้น ภาครัฐและสมาคมฯ ต้องยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ ให้ผู้ประกอบการผ่านการอบรมและสอบรับใบคุณวุฒิวิชาชีพ (ระดับของคุณวุฒิวิชาชีพมี 7 ชั้น) เพื่อรองรับการเปิด AEC ในช่วงปลายปีนี้ โดยเฉพาะบริษัทระดับกลาง - บน ให้สามารถแข่งขันกับประเทศใกล้เคียงได้ ไม่ว่าจะเป็นประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ พม่า ลาว เป็นต้น

5. ข้อเสนอแนะ

“ภาครัฐ ควรมีการออกกฎหมายหรือพระราชบัญญัติที่เหมาะสม และต้องมีการบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรมภาคเอกชน บริษัทบริหารชุมชนที่อยู่อาศัย ต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น ในขณะที่สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ต้องสร้างมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับ ต้องแข็งแรง ดูแลสมาชิกส่วนใหญ่ให้อยู่ในระเบียบมาตรฐานเดียวกัน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จะทำให้ได้รับความเชื่อถือมากขึ้น

6. การจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาบริหารทรัพย์สิน

“สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดทำโครงการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาบริหารทรัพย์สินด้านที่อยู่อาศัย โดยได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2557 ที่ผ่านมา และคาดว่าประมาณต้นปี 2559 จะสามารถออกเป็นมาตรฐานวิชาชีพได้ โดยมีสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน : TPQI) รับรอง ซึ่งในอนาคตอาจจะมีหน่วยงานอื่นเข้ามาร่วมมากขึ้น

(รายละเอียดอ่านได้ในบทความเรื่อง โครงการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาบริหารทรัพย์สิน)


ประวัติย่อ

คุณสามภพ บุนนาค

ประวัติการศึกษา 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศิลปศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน 

ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร: บริษัท เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ จำกัด

กรรมการผู้จัดการ: บริษัท เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน เอม เซอร์วิสเซส จำกัด

กรรมการบริหาร: บริษัท เซ็นจูรี่ 21 (ประเทศไทย) จำกัด

คณะทำงาน โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพบริหารทรัพย์สิน ร่วมกับ TPQI

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

ประธานคณะทำงานโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพบริหารทรัพย์สิน

ร่วมกับ TPQI ABAC และ สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

อาจารย์พิเศษ สาขานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต

วิทยากร 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งทางสังคม 

ปัจจุบัน นายกสมาคม สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

ประธานกรรมการ นิติบุคคลหมู่บ้านมณีรินทร์ เลค ลากูน รังสิต

อดีต กรรมการบริหาร สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

ที่ปรึกษา สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

 


ปัจจุบัน การบริหารชุมชนที่อยู่อาศัยมี 2 ประเภท คือ การบริหารอาคารชุดและการบริหารชุมชนบ้านจัดสรร ซึ่ง

แต่ละประเภทมีวิธีการบริหารในลักษณะที่แตกต่างกันดังนี้ 


 • Townhome 4 Bedrooms Just Renov

  4,000,000  THB
  4  Bed
  4  Bath
  __________________________

 • CS01101722 Bedroom Luxury Town

  8,950,000  THB
  2  Bed
  2  Bath
  __________________________

 • 4-storey building Taladpul

  4,200,000  THB
  0  Bed
  0  Bath
  __________________________

 • THE SEED Sathon-Taksin

  2,850,000  THB
  1  Bed
  1  Bath
  __________________________

 • PENTHOUSE 2 Stories Pikul Plac

  24,570,000  THB
  5  Bed
  5  Bath
  __________________________

 • House on Lad Pra Kao

  11,900,000  THB
  3  Bed
  3  Bath
  __________________________